Aktualności

Konkurs na Świąteczny Stroik

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Jedną z najpopularniejszych ozdób świątecznych i zarazem najbardziej niezwykłych jest stroik. Na Boże Narodzenie nie tylko efektownie udekoruje on nasze mieszkanie, ale również zbuduje jedyną w swoim rodzaju świąteczną atmosferę. Stroik świąteczny ma w sobie magię, a największa tkwi w tym robionym samodzielnie.
Konkurs na  „Stroik Świąteczny”.

Regulamin konkursu:

1. Cele konkursu:
• Pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i dorosłych
• Umożliwienie zaprezentowania swojego talentu.
• Zachęcanie do kultywowania tradycji świątecznych

2. Zasady uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli.
3. Terminy:
• Stroiki świąteczne przynosimy na Kłomnicki Jarmark Bożonarodzeniowy w dniu 18 grudnia 2022 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu podczas Kłomnickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 18 grudnia 2022 r.

4. Technika:
• Wykonanie stroika bożonarodzeniowego o dowolnej wielkości i kształcie.
• Możliwość zastosowania dowolnych technik.
• Preferowane użycie materiałów naturalnych.
• Stroiki muszą być wykonane indywidualnie, przez jednego uczestnika. Nie będą oceniane prace przygotowane grupowo.
• Praca przestrzenna.

5. Kryteria oceny:
• Praca wykonana własnoręcznie
• Estetyka wykonania pracy
• Pomysłowość

  • Organizator powoła jury wyłonione z publiczności.

    Każda praca musi zawierać przytwierdzoną metryczkę: imię i nazwisko i numer telefonu.

    7. Postanowienia końcowe:
    Przewiduje się zwrotu wykonanych prac.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych:

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, ul. Częstochowska 96, 42-270 Kłomnice

Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach,

Częstochowska 96, e-mail: dw_iod@onet.pl

Dane osobowe i kontaktowe będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji wydarzenia, oceny przygotowanych prac, sporządzenia protokołu, dyplomów, statuetek oraz nagród dla Laureatów na podstawie wyrażonej zgody.

Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego – nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, którym odbył się Konkurs).

Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w protokole Jury oraz zdjęcia, materiały filmowe dokumentujące przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu oraz materiały promocyjne i publikacje prasowe promujące Konkurs i organizatorów, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: Przez okres 25 lat w archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach -Wieczyście w Archiwum Państwowym

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przy czym wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie współadministratorów danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi bankowe oraz Archiwum Państwowe.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

Podanie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Konkursie.

 

Przejdź do treści