Pracownie

Wolontariat kulturalny

Celem Klubu Wolontariatu jest  rozwijanie obywatelskiego uczestnictwa w zaspokajaniu potrzeb ludzkich. Dążenie do przełamania negatywnego stereotypu pracy na rzecz innych oraz uwrażliwienie społeczeństwa na  los drugiego człowieka. Ponadto poprzez wolontariat kulturalny chcemy kreować postawę obywatelskiej odpowiedzialności i poszanowania zasad demokracji.